Fino Vino - Cosecha 2016 & 2018

今日小店拎左貨存最後一支(Cosecha 2016)同新入貨 (Cosecha 2018)試飲對比一下。

試左之後,小店覺得(Cosecha 2018)酒體適中,單寧較順滑,有著明顯的果香及甘草餘味,酸度稍高,開啟味蕾。 相比於陳年一些的(Cosecha 2016),酒體雖然冇咁飽滿,但是它的果香能給予你嗅覺上的享受,而且酸度足夠令你口感更清新。小店相信(Cosecha 2018)會適合大部分酒友。

如果你想試吓,就唔好錯過啦, 4月仲有特級優惠,買滿$600送一支價值$148紅酒添呀 (Maturana 2016)。

 

EU02 Cosecha 2018 傳送門:https://www.facebook.com/finovinohk/posts/159860932037175

Whatsapp 及訂酒熱線:98583890

Whatsapp Link: http://api.whatsapp.com/send?phone=85298583890&text=我要訂EU02

網站:www.finovino.com.hk

#FinoVino #輝盛酒業 #Spain #EU02 #Cosecha #RedWine #試飲對比